گردشگری و برنامه ریزی فضایی

لیست پروژه های انجام شده یا در حال انجام گروه گردشگری و برنامه ریزی فضایی


۱) تدوین برنامه راهبردی- ساختاری-عملیاتی توسعه گردشگری استان خوزستان (با تاکید بر ارتقاء عملکرد بازارگردشگری استان و توسعه کسب و کار)
۲) تهیه طرح جامع گردشگری استان هرمزگان
۳) تهیه طرح جامع گردشگری استان البرز
۴) تهیه طرح جامع گردشگری استان خراسان جنوبی
۵) تهیه طرح جامع گردشگری ناحیه غرب استان گیلان
۶) تهیه طرح تفصیلی گردشگری دالان شمالی و دالان جنوبی(ساحلی) استان خوزستان
۷) تهیه طرح جامع گردشگری شهرستان سرعین
۸) تهیه طرح جامع گردشگری شهرستان کرج
۹) تهیه برنامه جامع گردشگری شهر شوش
۱۰) تهیه برنامه جامع گردشگری شهر بهبهان
۱۱) طراحی تفصیلی محور گردشگری گجوت
۱۲) تهیه طرح گردشگری اراضی شمالی حریم شهر کرج
۱۳) انجام خدمات پژوهشی و مطالعات جامع بازاریابی گردشگری استان گیلان
۱۴) طرح جامع و ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی، منطقه نمونه گردشگری ملی شهران (2400 هکتار )
۱۵) طرح جامع و ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی منطقه نمونه گردشگری سد شهید شاهچراغی (300 هکتار)
۱۶) طرح جامع و ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی منطقه نمونه گردشگری گرمدره (پارسه لند)
۱۷) طرح جامع و ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی منطقه نمونه گردشگری سد پانزده خرداد
۱۸) طرح جامع و ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی منطقه نمونه گردشگری باغستان
۱۹) طرح جامع و ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی منطقه نمونه گردشگری چشمه اعلاء
۲۰) طرح جامع و ارزیابی فنی، اقتصادی وزیست‌محیطی منطقه نمونه گردشگری بین‌المللی قلعه رودخان (1600 هکتار)
۲۱) طرح جامع و ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی منطقه نمونه گردشگری بین‌المللی ماملو (750 هکتار)
۲۲) طرح جامع و ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی منطقه نمونه گردشگری سد تنگاب (900 هکتار)
۲۳) طرح جامع و ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی منطقه نمونه گردشگری آویشن دماوند
۲۴) تهیه طرح جامع، تفصیلی و طراحی مراحل اول و دوم منطقه نمونه گردشگری دشت بزرگ
۲۵) تهیه طرح جامع و ارزیابی مالی – اقتصادی و ارزیابی اثرات زیست محیطی منطقه نمونه گردشگری باغ تابان
۲۶) تهیه طرح جامع و ارزیابی مالی – اقتصادی و ارزیابی اثرات زیست محیطی منطقه نمونه گردشگری کوهسار
۲۷) تهیه طرح جامع و ارزیابی مالی – اقتصادی و ارزیابی اثرات زیست محیطی منطقه نمونه گردشگری ویس القرن
۲۸) مدیریت پروژه و تهیه طرح های تفصیلی – اجرایی محوطه سازی منطقه نمونه گردشگري باغ تابان- قزوین (اراضی روستای رشتقون)
۲۹) مدیریت طرح (عاملیت چهارم) پروژه منطقه نمونه گردشگری قلعه رودخان (1600 هکتار)
۳۰) مدیریت طرح (عاملیت چهارم) پروژه منطقه نمونه گردشگری ملی شهران (2400 هکتار)
۳۱) مدیریت طرح (عاملیت چهارم) تهیه طرح‌های تفصیلی، آماده سازی و اجرایی منطقه نمونه گردشگری خلجستان قم
۳۲) تدوین سند راهبردی توسعه جزایر جنوبی کشور

۳۳) مطالعات آمایش سرزمین استان ایلام
۳۴) تدوین سند توسعه شهرستان اندیکا
۳۵) تدوین سند توسعه راهبردی (استراتژیک) شهرستان اندیمشک

۳۶) طرح آبادانی و پیشرفت شهرستان ملکشاهی استان ایلام
۳۷) بررسی بستر های فرهنگی و اجتماعی هوشمندسازی شهری در اهواز
۳۸) تدوین سند راهبردی توسعه اقتصادی و استغالزایی روستایی استان خوزستان
۳۹) تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی 282 روستای استان خوزستان– 1396
۴۰) تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی 282 روستای استان خوزستان– 1397
۴۱) تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی 186 روستای منطقه مرکزی و جنوبی استان مرکزی
۴۲) تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی 139 روستای منطقه شمالی استان مرکزی
۴۳) طرح عدالت بین منطقه ای- عدالت سرزمینی، زیر مجموعه برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی (اقتصاد مقاومتی)
۴۴) طرح رقابت پذیر کردن استان های کشورزیر مجموعه برنامه ملی ارتقاء توان ملی (اقتصاد مقاومتی)
۴۵) تهیه طرح هادی روستاهای شهرستان ارومیه
۴۶) تهیه طرح هادی ویژه روستاهای استان گیلان
۴۷) تهیه طرح هادی روستاهای شهرستان رامهرمز
۴۸) تهیه طرح هادی روستاهای شهرستان دزفول
۴۹) تهیه طرح هادی روستاهای شهرستان بوکان
۵۰) بررسی واگرایی های فرهنگی و راه های ایجاد و ارتقاء همگرایی فرهنگی در بین ساکنان شهر اهواز
۵۱) تدوین شرح خدمات تیه طرح جامع مناطق نمونه گردشگری کشور
۵۲) تدوین شرح خدمات تهیه طرح جامع مناطق نمونه گردشگری کشور (در انطباق با شرح خدمات تهیه طرح های هادی مدیرت بهره برداری پارک های جنگلی)
۵۳) تدوین دستورالعمل تهیه طرح های تفصیلی – اجرای مناطق نمونه گردشگری کشور
۵۴) تدوین دستورالعمل و شرح خدمات تهیه طرح جامع شهرها و شهرستان های نمونه گردشگری کشور
۵۵) تهیه شرح خدمات تیپ تدوین برنامه راهبردی- ساختاری-عملیاتی توسعه گردشگری استانی (با تاکید بر ارتقاء عملکرد بازارگردشگری استان و توسعه کسب و کار)

شرکت مهندسی شهریگ
در تاریخ 1 اکتبر 2019