محیط زیست و منابع طبیعی

لیست پروژه های انجام شده یا در حال انجام گروه محیط زیست و منابع طبیعی

۱) انجام مطالعات مکان یابی و ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه گندله سازی فولاد اخگر و شرکت در جلسات دفاع طرح تا اخذ تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست
۲) انجام طرح توجیهی محیط زیست توسعه محل دفن پسماند غیرقابل بازیافت شهرستان های شاهین شهر،میمه،خمینی شهر و برخوار
۳) تهیه گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی محل دفن پسماند غیرقابل بازیافت شهرستان های شاهین شهر،میمه،خمینی شهر وبرخوار
۴) انجام مطالعات اثرات زیست محیطی منطقه ویژه اقتصادی سبزوار
۵) انجام مطالعات محیط طبیعی و ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA) منطقه نمونه گردشگری ملی شهران
۶) انجام مطالعات محیط طبیعی و ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA) منطقه نمونه گردشگری سد شهید شاهچراغی
۷) انجام مطالعات محیط طبیعی و ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA) منطقه نمونه گردشگری قلعه رودخان
۸) انجام مطالعات محیط طبیعی و ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA) منطقه نمونه گردشگری سد پانزده خرداد
۹) انجام مطالعات محیط طبیعی و ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA) منطقه نمونه گردشگری گرمدره
۱۰) انجام مطالعات محیط طبیعی و ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA) منطقه نمونه گردشگری دریاچه اوان
۱۱) انجام مطالعات محیط طبیعی و ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA) منطقه نمونه گردشگری سد تنگاب
۱۲) انجام مطالعات محیط طبیعی و ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA) منطقه نمونه گردشگری آویشن دماوند
۱۳) ارزیابی توان اکولوژیک منطقه نمونه گردشگری آویشن
۱۴) انجام مطالعات محیط طبیعی و ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA) منطقه نمونه گردشگری کوهسار
۱۵) انجام مطالعات محیط طبیعی و ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA) منطقه نمونه گردشگری باغ تابان
۱۶) انجام مطالعات محیط طبیعی و ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA) منطقه نمونه گردشگری دشت بزرگ
۱۷) انجام مطالعات محیط طبیعی و ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA) منطقه نمونه گردشگری ویس القرن
۱۸) مطالعات مکان گزینی منطقه ویژه اقتصادی سبزوار با استفاده از مدل ارزیابی توان اکولوژیک

شرکت مهندسی شهریگ
در تاریخ 1 اکتبر 2019