محیط زیست و منابع طبیعی

لیست پروژه های انجام شده یا در حال انجام گروه محیط زیست و منابع طبیعی

 • ۱) انجام مطالعات مکان یابی و ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه گندله سازی فولاد اخگر و شرکت در جلسات دفاع طرح تا اخذ تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست
 • ۲) انجام طرح توجیهی محیط زیست توسعه محل دفن پسماند غیرقابل بازیافت شهرستان های شاهین شهر،میمه،خمینی شهر و برخوار
 • ۳) تهیه گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی محل دفن پسماند غیرقابل بازیافت شهرستان های شاهین شهر،میمه،خمینی شهر وبرخوار
 • ۴) انجام مطالعات اثرات زیست محیطی منطقه ویژه اقتصادی سبزوار
 • ۵) انجام مطالعات محیط طبیعی و ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA) منطقه نمونه گردشگری ملی شهران
 • ۶) انجام مطالعات محیط طبیعی و ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA) منطقه نمونه گردشگری سد شهید شاهچراغی
 • ۷) انجام مطالعات محیط طبیعی و ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA) منطقه نمونه گردشگری قلعه رودخان
 • ۸) انجام مطالعات محیط طبیعی و ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA) منطقه نمونه گردشگری سد پانزده خرداد
 • ۹) انجام مطالعات محیط طبیعی و ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA) منطقه نمونه گردشگری گرمدره
 • ۱۰) انجام مطالعات محیط طبیعی و ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA) منطقه نمونه گردشگری دریاچه اوان
 • ۱۱) انجام مطالعات محیط طبیعی و ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA) منطقه نمونه گردشگری سد تنگاب
 • ۱۲) انجام مطالعات محیط طبیعی و ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA) منطقه نمونه گردشگری آویشن دماوند
 • ۱۳) ارزیابی توان اکولوژیک منطقه نمونه گردشگری آویشن
 • ۱۴) انجام مطالعات محیط طبیعی و ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA) منطقه نمونه گردشگری کوهسار
 • ۱۵) انجام مطالعات محیط طبیعی و ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA) منطقه نمونه گردشگری باغ تابان
 • ۱۶) انجام مطالعات محیط طبیعی و ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA) منطقه نمونه گردشگری دشت بزرگ
 • ۱۷) انجام مطالعات محیط طبیعی و ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA) منطقه نمونه گردشگری ویس القرن
 • ۱۸) مطالعات مکان گزینی منطقه ویژه اقتصادی سبزوار با استفاده از مدل ارزیابی توان اکولوژیک
 • ۱۹)انجام مطالعات محیط طبیعی و ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) منطقه ویژه اقتصادی مهران
 • ۲۰)انجام مطالعات محیط طبیعی و ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) منطقه ویژه اقتصادی سلماس
 • ۲۱)انجام مطالعات مکان یابی، محیط طبیعی و ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) منطقه ویژه اقتصادی سبزوار
 • ۲۲)انجام مطالعات محیط طبیعی و ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) منطقه ویژه اقتصادی کشتی­ سازی خلیج­ فارس
شرکت مهندسی شهریگ
در تاریخ 1 اکتبر 2019