خدمات فنی مشترک


۱) طراحی مراحل اول و دوم شبکه مخابراتی پارک جنگلی سرخه حصار
۲) طراحی مراحل اول و دوم شبکه صوتی پارک جنگلی سرخه‌حصار
۳) طراحی تأسیسات الکتریکی و مکانیکی محوطه و ابنیه پارک آبی پروین
۴) مسیریابی و تهیه طرح‌های اجرایی کمربند جدید شهر دماوند
۵) طرح آماده‌سازی و جمع‌آوری آبهای سطحی شهرک مسکونی آویشن دماوند (150 هکتار)

شرکت مهندسی شهریگ
در تاریخ 1 اکتبر 2019