برگزاری رویدادهای تخصصی

لیست پروژه های انجام شده یا در حال انجام رویدادهای تخصصی

۱. مشاور علمی و محتوایی سومین همایش و نمایشگاه بین‌المللی سرمایه‌گذاری در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور
۲. مشاور علمی و محتوایی همایش و نمایشگاه بین المللی بورس ، بانک، بیمه و فرصت های سرمایه گذاری کشور kish invex2015
۳. مشاور علمی و محتوایی همایش و نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و فرصت های سرمایه گذاری کشور kish invex2016
۴. مشاور علمی و محتوایی همایش و نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری و توسعه پایدار سواحل مکران

شرکت مهندسی شهریگ
در تاریخ 1 اکتبر 2019