سازه، سیویل، تاسیسات

سازه، سیویل، تاسیسات (خدمات فنی مشترک):
دپارتمان خدمات فنی مشترک در واقع کمک کننده و تسهیل کننده فعالیت های حرفه ای و تخصصی در سایر دپارتمان های تخصصی شرکت است. این دپارتمان در 3 واحد تخصصی ذیل الذکر، مسئولیت تهیه نقشه ها و مستندات فنی در حوزه های سازه و سیویل، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) را برای کارفرمایان و سایر دپارتمان های تخصصی شرکت همچون معماری و شهرسازی، گردشگری و برنامه ریزی منطقه ای، محیط زیست و منابع طبیعی، برعهده دارد. واحدهای تخصصی این دپارتمان عبارتند از :
• واحد سازه و سیویل:
– انجام محاسبات و مدل سازی سازه ای ابنیه
– طرح و محاسبات ایستایی سازه ها و ارزیابی ایستایی آنها و طرحهاي ترمیمی مربوط به آن
– انجـام طرح، محاسبه و نظارت انواع سازه ها
– تهیه طرح های بهسازی، ترمیم و مقاوم سازی ابنیه
– تهیه و تنظیم دفترچه پیشنهادات و ضوابط و مقررات اجرائی سازه ابنیه و سیویل محوطه
– طراحی و نظارت بر اجراء پارکینگ ها
– اصلاح هندسی راه و تقاطعات
– جمع آوری و هدایت آب های سطحی
– تهیه طرح های سیویل راه و محوطه
– متره و برآورد ابنیه پروژه ها و تهیه اسناد مناقصه
• واحد تاسیسات (الکتریکی و مکانیکی):
– مطالعات، مدل سازي و تهيه طرح هاي مراحل اول و دوم تأسیساتی مکانیکی، الکتریکی و الکترونیکی و تجهیزاتی نظیر: سرمایش، گرمایش، آبرسانی، فاضلاب، برق، تلفن و ارتباطات الکترونیکی، گازرسانی، هـواي فشـرده، بخـار و سیستم هاي برفگیر
– مطالعات و تهيه طرح هاي اجرايي روشنايي معابر، پارك ها و مناطق شهري
– مطالعات و تهيه طرح هاي آبرساني و دفع فاضلاب شهري
– مطالعات و تهيه طرح هاي اجرايي تأسيسات شهري
– مطالعات و تهيه طرح هاي اجرايي برق رساني فشار قوي و فشار ضعيف
– نظارت بر اجراء طرح هاي تأسيساتي ابنيه، محوطه، پارك ها و معابر
– تهيه دفترچه هاي متره و برآورد، مشخصات فني عمومي و خصوصي و اسناد پيمان طرح هاي تأسيساتي
– مديريت طرح و اجراء طرح هاي تأسيساتي

• واحد سیستم اطلاعات مکانی (GIS):
– طراحــی و ایجــاد سیســتم هــاي اطلاعــات جغرافیــایی (GIS) زمینــی (TIS)
– کاداستر
– نقشه برداري خودکار و مدیریت زیرساخت (FM/AM)
– جمع آوري و آماده سازي اطلاعات مکانی به منظور ورود به سیستم اطلاعات جغرافیایی و پردازش هاي کارتوگرافی و ترسیم رقومی نقشه هاي تهیه شده
– سيستم اطلاعات مكاني
– شناخت، نيازسنجي، طراحي، نصب و توسعه سيستم هاي GIS و بانك هاي اطلاعات مكاني
– انجام عملیـات رقـومی کـردن نقشـه (digitizing )و GIS Readyنمودن داده هاي مکانی
– طراحی و ایجاد سیستم هایی که مبناي اطلاعات یا فناوري هاي بکار رفته در آنها مکانی می باشد، مانند LBS،AVL …..
– ارائه مشاوره، طراحی و همکاري در پیاده سازي زیرسـاخت هـاي داده هـاي مکـانی (SDI )
– سنجش از دور و فتوگرامتري
– مکـانی (SDI ) تألیف تدوین نقشه هاي موضوعی، توریستی، گردشگري، راهنماي شهري و کشوري و اطلس ترسیم و ارایه کلیه نقشه ها اعم از توپوگرافی، جغرافیـایی، زمـین شناسـی و … و سـایر امـور کارتوگرافی تا مرحله چاپ.
– تهيه نقشه هاي موضوعي و كاربري اراضي با استفاده از تصاوير ماهواره اي و عكس هاي هوايي
– تهيه مدل رقومي زميني
– تهيه نقشه هاي شيب، جهت شيب، طبقات ارتفاعي و … از روي مدل رقومي
– ثبت هندسي تصاوير ماهواره اي با استفاده از GIS
– نقشه برداري زميني و تهيه نقشه هاي رقومي و پلانيمتري