مطالعات اجتماعی و فرهنگی

مطالعات اجتماعی و فرهنگی:
از جمله موضوعات و محورهای مغفول مانده در بسیاری از طرح های وبرنامه های توسعه ای و پروژه های عمرانی کشور، توجه به ابعاد اجتماعی و فرهنگی آنها و تاثیراتی است که اجرای این برنامه ها و طرح ها در ابعاد اجتماعی و فرهنگی بر جوامع هدف، ذینفعان و یا جوامع محلی مستقر در حوزه نفوذ پروژه ها می گذارند. توجه به این مهم، در کنار این مقوله مهم که بسیاری از مسائل مبتلابه برخی از مناطق کشور، اساسا از ماهیتی اجتماعی و فرهنگی برخوردار بوده و راه مداخله و رفع آنها، منحصرا از جنس مطالعات، برنامه ریزی و اقدامات اجتماعی و فرهنگی است، شرکت مهندسی شهریگ را بر آن داشت تا به صورت ویژه در خصوص انجام پژوهش ها و ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی به مسئولان و دستگاه های اجرایی اقدام نماید. انجام مطالعات ویژه مسئله یابی در حوزه های اجتماعی و فرهنگی (که عموما از طریق رابطه تنگاتنگ با جوامع هدف و انواع شیوه های علمی گردآوری اطلاعات صورت می پذیرد) و ارائه برنامه های راهبردی و عملیاتی و برنامه های اقدام (کاربست) در خصوص رفع مسائل و نیز تهیه پیوست های فرهنگی طرح ها و پروژه ها و ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی اجرای پروژه های توسعه ای و عمرانی، از جمله اهم خدمات این دپارتمان محسوب می گردد.
خدمات دپارتمان “مطالعات اجتماعی و فرهنگی”، بر اساس آیین نامه تشخیص صلاحیت ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور ، در تخصص “مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی” طبقه بندی می گردد و شرکت مهندسی شهریگ در حال حاضر دارای رتبه یک در این تخصص از سازمان مذکور می باشد.
– انجام مطالعات پایه فرهنگی و اجتماعی
– ارزیابی اجتماعی و فرهنگی پروژه ها در سه مرحله : قبل، حین و بعد از اجراء
– نظر سنجی و نیاز سنجی در زمینه مسائل اجتماعی و فرهنگی
– مطالعات آسیب های اجتماعی
– سیاست گذاری های فرهنگی و اجتماعی
– تدوین برنامه های راهبردی اقدامات اجتماعی و فرهنگی در سطوح کلان و خرد
– تاسیس و فعالیت دفاتر تسهیلگری
– انجام مطالعات میدانی و اقدامات اجرایی در خصوص فقرزدایی
– توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی
– ارائه آموزش های فرهنگی و اجتماعی به جوامع محلی
– تهیه پیوست فرهنگی پروژه های توسعه ای
– تهیه طرح های موضوعی، نمونه گیری، نظارت، استخرج، اجرای عملیات میدانی
– اجرای فعالیت های مرحله استخراج، تجزیه و تحلیل آماری نتایج و طراحی و ساماندهی نظام های آماری
– آسیب شناسی مسائل اجتماعی از قبیل حاشیه نشینی، سکونتگاه های کارگری و …
– تدوین سند توسعه اجتماعی استان ها