اقتصاد و سرمایه گذاری

اقتصاد و سرمایه گذاری:
شرکت مهندسی شهریگ از بدو تأسیس تاکنون در حوزه های مختلف اقتصادی اقدام به ارایه خدمات مشاوره به کارفرمایان دولتی و خصوصی نموده است. این خدمات شامل برنامه ریزی کلان و خرد اقتصادی، مدیریت ریسک و سرمایه گذاری، تأمین مالی، تحقیق بازار و توسعه کسب و کار و سایر خدمات مورد نیاز کارفرمایان بوده است. در این راستا، رویکرد شرکت همواره شناسایی دقیق نیاز کارفرما و پاسخگویی به آن به بهترین شکل ممکن بوده است به نحوی که دید دقیقی از فرصتها و تهدیدهای پیش روی برای کارفرمایان فراهم نماید. از این روی ، شناسایی ریسکهای پیش روی و طراحی ابزارهای لازم برای مقابله با آنها در چارچوب مدل های برنامه ریزی استراتژیک، همواره یکی از رویکردهای اصلی شرکت در مطالعات اقتصادی بوده است.
شرکت مهندسی شهریگ همچنین نقش بسزایی در استاندارد سازی مطالعات اقتصادی در سطوح ملی داشته و در بسیاری از پروژه های ملی به عنوان ناظر و مدیریت طرح ایفای نقش نموده است.
خدمات این دپارتمان بر اساس آیین نامه تشخیص صلاحیت ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در تخصص “خدمات اقتصادی” طبقه بندی می گردد و شرکت مهندسی شهریگ در حال حاضر دارای رتبه یک در تخصص “خدمات اقتصادی” از سازمان مذکور می باشد.
خدمات مشاوره اقتصادی و سرمایه گذاری شرکت مهندسی شهریگ در سه واحد اصلی به شرح زیر ارائه می گردند:
• واحد برنامه ریزی اقتصادی:
– مكان يابي فعاليت هاي اقتصادي و مطالعات اقتصاد شهري
– نظارت بر تطبیق عملیات و مصرف منابع در طرح ها
– بررسي و تجزيه و تحليل صورت هاي مالي و بودجه بندي پروژه ها و شركت ها
– معرفي فعاليت هاي اقتصادي بهينه، سازگار و سودده در ارتباط با ويژگي هاي سايت ها
– آناليز و مدل سازي هاي مختلف اقتصادي- اجتماعي براي پروژه ها و شركت ها
– ارزيابي آثار و تبعات سياست ها و برنامه هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي بر پروژه ها و شركت ها
– بررسي و تحليل آثار اشتغالزايي مستقيم و غيرمستقيم تأسيس و راه اندازي پروژه ها در بخش هاي مختلف اقتصادي
– مشاوره و برنامه ريزي سرمايه گذاري در فعاليت هاي مختلف اقتصادي و مالي

• واحد سرمایه گذاری و تأمین مالی:
– ارزيابي اقتصادي و مالي و تهیه بسته های فرصت سرمایه گذاری در بخش های صنعت و معدن، گردشگري، شهري، انرژي، كشاورزي، IT ، آموزشي و…
– مطالعات ريسك و نااطميناني هاي سرمايه گذاري و فعاليت هاي اقتصادي
– معرفي منابع مالي و تسهيلات بانکی به پروژه هاي مختلف مبتني بر مطالعات امكان سنجي
– توسعه و تأمین منابع مالی پروژه ها از طریق اخذ تسهیلات و جذب سرمایه گذاری (داخلی و خارجی)

• واحد تحقیقات بازار و توسعه کسب و کار:
– بررسي و تجزيه و تحليل بازار فعاليت هاي مختلف اقتصادي (شناسايي شكل بازار، اهرم هاي قدرت، تمركز و …)
– برنامه ریزی استراتژیک توسعه کسب و کار
– برنامه ریزی مالی و سرمایه گذاری شرکت ها
– بودجه ریزی عملیاتی شرکتها و سازمانها
– برند سازی و توسعه بازار
– بازار سنجی و قیمت گذاری محصولات
– طراحی و پیاده سازی واحدهای تحقیق و توسعه R&D)) در صنایع و شرکت ها